انجمن قهوه ایران

فرا اتحاد اسکان ایرانیان

Fee Coffee

fee coffee logo

وارد کننده دانه های خام قهوه در شرق کشور 

نمایندگی دستگاه های رست HAS GARANTI در ایران

نمایندگی شرکت TRISMOKA در ایران

◉ آدرس دفتر مرکزی: مشهد بلوار فلسطین فلسطین ۱۰ پلاک ۱۴